Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Sexkanaal. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Leest u alstublieft deze algemene voorwaarden aandachtig door alvorens gebruik te maken van deze website, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen bij het gebruik van Sexkanaal. Mochten er een of meerdere punten staan in onze algemene voorwaarden waar u niet akkoord mee wenst te gaan, beëindig dan het bezoek aan deze website per direct.

Dit of toekomstig bezoek aan Sexkanaal en/of het gebruik van onze diensten betekent dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Definitie website

1.1. Inschrijving als bezoeker/lid van onze website houd in dat U akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk en enig moment aangepast worden en wijzigingen zijn werkend vanaf het moment van plaatsing op de website.

1.2. Gebruiker kan een account aanmaken door middel van registratie en het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

1.3 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Sexkanaal direct op de hoogte brengen.

1.4. Sexkanaal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

2. Leeftijdsgrens

2.1. Deze website is alleen voor volwassenen, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen en mogen sluiten onder hun toepasselijke recht.

2.2. De deelnemer verklaart door gebruik te maken van onze diensten toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) internet/telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder!

3. Inschrijving & privacy

3.1. De website is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uw gegevens die u bij de inschrijving verstrekt zijn niet toegankelijk voor derden ook worden deze niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.

4. Kostprijs en gebruik.

4.1. Sexkanaal maakt gebruik van verschillende accounts voor zijn gebruikers.

4.2. Overzicht accounts :
Geen account   -    Geen toegang tot filmpjes alleen banners en registratie.
Gratis account   -   25 minuten gratis toegang tot alle films daarna alleen trailers met reclame tot betaling plaatsvindt.
Betaald account -  Toegang tot alle films zonder reclame.

4.3. De kosten voor het gebruik van de website zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

4.4. Overzicht tarieven :        
1 dag - € 1,40 PPC Nederland
1 dag - € 2,00 Telefonisch vanuit België
15 dagen - € 6,00
30 dagen - € 10,00
90 dagen - € 25,00
360 dagen - € 100,00
720 dagen - € 180,00

4.5. Deze website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden via Sexkanaal dit handelend zonder winstoogmerk en ter behoeve van pornoverslaafden, de kosten die in rekening worden gebracht zijn zuiver en alleen bedoeld voor server kosten en aanschaf beeldmateriaal.

4.6. Ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Sexkanaal zal er zorg voor dragen om de website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

5.2. Gebruiker kan Sexkanaal op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de website of overige diensten van Sexkanaal.

5.3. Alle modellen in de films die worden aangeboden zijn boven de 18 jaar en zijn zelf verantwoordelijk voor de aangeboden content.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten, is de website, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor uw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet de website afstand van alle aansprakelijkheid van het gedrag, de daden of nalatigheden van andere deelnemende personen van de website, in welke vorm dan ook.

7. Auteursrecht

7.1. Alle op de website gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Vooraf moet de aanbieder door de wet op auteursrechten schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook, hierop moet schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van de website mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:

 

8.1. Het gebruik van de website en haar diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan mogelijk veranderen, deze wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de onze website.

9. Helpdesk / Klachten

9.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website, kwaliteit of andere klachten, zullen door Sexkanaal in behandeling worden genomen.

9.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Sexkanaal te melden.

9.3. Sexkanaal zal binnen 2 weken de klacht proberen op te lossen. Sexkanaal zal de klant hierover via de mail berichten.

10. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1. Sexkanaal heeft het recht om de diensten en tarieven die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als Sexkanaal na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

11. Nederlands recht

11.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. meer informatie